[ برای شروع بازی کلیک کن! ] [ حالت اسان ] [ حالت دشوار ]
صبور باشید! - در حال پردازش اطلاعات

بعد از شروع بازی تکه ها را به صورت صحیح در کنار هم قرار دهید تا بازی کامل شود در انجام بازی هیچگونه محدودیت زمانی ندارید